[ Skočiť na obsah ]

podujatia

Ostatné aktivity

SPÄŤ

25.10.2011 Rotunda sv. Juraja

Ukončenie 2. etapy reštaurovania interiéru Rotundy sv. Juraja

V októbri 2011 bolo ukončené reštaurovanie barokovej fázy prestavby rotundy s jej výtvarnou výzdobou. Neukončené sú zatiaľ časti barokovej úpravy okolo vstupu do interiéru, okolo okien a časti barokových soklov.
Okrem reštaurovania barokovej časti bolo reštaurovanie sústredené na najstaršiu stavebnú - veľkomoravskú fázu s množstvom zachovaných fragmentov dvoch vrstiev najstarších omietok. Počas odstraňovania mladších omietok boli objavené na severnej stene dva konsekračné kríže. Svojím charakterom sú významným dokladom najstaršieho vývoja sakrálneho priestoru rotundy.
Na dnešnom stupni poznania možno vyjadriť názor, že ide o jednu z najzachovanejších najstarších stavieb na Slovensku, zachovanú vo veľkej miere v pôvodnej hmote. Pôvodné nadzemné murivo je zachované do výšky cca 6,5 m.

(Z "Informatívnej správy o vykonaných prácach z reštaurovania barokovej stavebnej fázy a reštaurovania najstarších stien v interiéri Rotundy sv. Juraja" spracovanej J. Doricom, akad. maliarom.)