[ Skočiť na obsah ]

rotunda | rekonštrukcia

Rekonštrukcia

Po vzniku Občianskeho združenia Rotunda Jurko najdôležitejšou úlohou bolo odvlhčenie múrov kostolíka, ktoré boli do výšky cca 1 m poznačené veľkou vlhkosťou. Po vypracovaní návrhu bola podaná žiadosť na povolenie tohto zámeru.

Na základe záväzného stanoviska odboru regionálneho rozvoja Okresného úradu v Topoľčanoch zo dňa 13.7.2001 a Krajského pamiatkového úradu Nitra sa začali plánované práce na odvlhčení rotundy.

Dňa 14.7.2001 bol odkopaný terén okolo rotundy, vyhĺbené ryhy, bola obtlčená poškodená omietka a odšpárované murivo do výšky 1m. Základy boli osekané až na kameň. V mesiaci september 2001 bola vykonaná izolácia a obsyp výkopu po položení izolácie.Vzhľadom na vlhkosť muriva sa s prácami mohlo pokračovať až v nasledujúcom roku.

V mesiaci júl 2002 po montáži lešenia bola urobená hrubá omietka , naniesol sa penetračný náter, nakoniec bola nanesená omietka – pucovka celého kostolíka. Pucovku veže vykonali odborní pracovníci. Zároveň bol vykonaný náter kovových častí okien.

Všetky práce pri rekonštrukcii rotundy, okrem výškových prác /veža/, boli vykonané členmi Občianskeho združenia Rotunda Jurko za pomoci zamestnancov Obecného úradu v Nitrianskej Blatnici bez nároku na finančnú odmenu.

Finančné prostriedky na odvlhčenie a obnovenie omietky boli poskytnuté z dotácie Programu Pro Slovakia, ktorú poskytlo na základe žiadosti Ministerstvo kultúry SR vo výške 100.tis. Sk.

V mesiaci október 2002 vykonali zamestnanci Krajského pamiatkového úradu Nitra miestnu obhliadku z dôvodu ukončenia prác na obnove Rotundy s.v Juraja. Účastníci pracovného stretnutia konštatovali, že vykonané práce obnovy boli v súlade s rozhodnutím odboru regionálneho rozvoja Okresného úradu v Topoľčanoch o postupe pri odvlhčení.

detail detail detail detail