[ Skočiť na obsah ]

občianske združenie | o združení

O združení

Občianske združenie je samostatnou a nezávislou právnickou osobou zriadenou v zmysle zákona č. 83/99 Zb. o združovaní občanov. Svoju činnosť vykonáva v súlade s platnými vlastnými stanovami a

právnymi normami Slovenskej republiky.

Ciele a zámery združenia:

 • organizovať kultúrne podujatia, divadelné aktivity, duchovné aktivity so zameraním na staroslovienske obdobie
 • podieľať sa na záchrane starorománskej rotundy Jurko odvlhčovaním a udržiavaním okolia
 • iniciovať odkrytie a rekonštrukciu fresiek v rotunde sv. Juraja a podielať sa na oprave veže
 • spolupracovať pri archeologickom, historickom a historiografickom výskume lokality Jurko i samotnej obce Nitrianska Blatnica
 • spolupracovať s Archeologickým ústavom SAV v Nitre, občianskymi združeniami i zahraničnými partnermi podobného zamerania
 • po odsúhlasení Archeologickým ústavom SAV v Nitre zhotoviť model staroslovienskeho obydlia pri rotunde Jurko
 • priebežne realizovať propagáciu archeoturistiky, starých remesiel, tradičných jedál a nápojov pri príležitosti svätojurajských pútí
 • v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre, občianskym združením Moravianska Venuša a obecnými úradmi v Nitrianskej Blatnici, Ducovom a Hubine vyznačiť turistický náučný chodník: Jurko-Hradisko Volovec-Kostolec Ducové
 • zhotovovať upomienkové predmety a zabezpečovať reklamy sponzorom

Členstvo v občianskom združení :

 • členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba bez rozdielu národnosti a štátnej príslušnosti, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Právnická osoba sa môže stať členom združenia na základe písomne uzavretej dohody
 • o prijatí nového člena rozhoduje na základe prihlášky výkonný výbor
 • práva a povinnosti členov určujú stanovy združenia

Orgány združenia:

 • valné zhromaždenie
 • výkonný výbor
 • predseda
 • revízna komisia

Majetok a hospodárenie združenia:

 • majetok združenia tvoria finančné fondy, hmotmý a nehmotný majetok a iné majetkové práva
 • zdrojmi majetku sú:
  1. príspevky od vlastných členov
  2. dary,dotácie a granty od fyzických a právnických osôb
  3. príjmy z verejno-prospešnej činnosti združenia
  4. príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti zameranej na naplňovanie zámerov združenia
  5. príjmy z 2% daní fyzických a právnických osôb

Sídlo občianskeho združenia Rotunda Jurko: 956 04 Nitrianska Blatnica 240
IČO: 36113450

Bankové spojenie: VUB Nitrianska Blatnica
číslo účtu: 1473718455/0200
IBAN: SK6302000000001473718455
BIC:SUBASKBX